f y
Національна спілка кінематографістів України

Статті

Проект наказу «Про затвердження Порядку оформлення документів щодо застосування Держкіно адміністративно-господарських санкцій...»

03.09.2015

31 серпня 2015 року Міністерство культури України оприлюднило проект наказу Міністерства культури України «Про затвердження Порядку оформлення документів щодо застосування Державним агентством України з питань кіно адміністративно-господарських санкцій за порушення вимог статті 15-1 Закону України "Про кінематографію"». Подаємо текст документу.

Про затвердження Порядку оформлення
документів щодо накладення Державним
агентством України з питань кіно
адміністративно-господарських штрафів
за порушення вимог статті 15-1 Закону
України «Про кінематографію» 

Відповідно до Закону України «Про кінематографію», Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо захисту інформаційного телерадіопросторуУкраїни», Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», Господарського кодексу України, а також в межах повноважень визначених Положенням про Міністерство культури України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 03.09.2014 № 495 

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок оформлення документів щодо накладення Державним агентством України з питань кіно адміністративно-господарських штрафів за порушення вимог статті 15-1 Закону України «Про кінематографію» (додається).

2. Державному агентству України з питань кіно (Іллєнко П.Ю.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України та оприлюднення на офіційному веб-сайті Міністерства культури України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Віце-прем’єр-міністр України –
Міністр культури України
В.А. Кириленко

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ Міністерства культури України
від «___»__________2015 р. №___ 

ПОРЯДОК
оформлення документів щодо накладення Державним агентством України з питань кіно адміністративно-господарських штрафів за порушення вимог статті 15-1 Закону України «Про кінематографію»

1. Порядок оформлення документів щодо застосування Державним агентством України з питань кіно адміністративно-господарських санкцій за порушення вимог статті 15-1 Закону України «Про кінематографію» (далі - Порядок) визначає процедуру оформлення в Державному агентстві України з питань кіно документів щодо застосування адміністративно-господарських санкцій за порушення вимог статті 15-1 Закону України «Про кінематографію». 

2. Адміністративно-господарські санкції за порушення вимог статті 15-1 Закону України «Про кінематографію» накладаються Державним агентством України з питань кіно як центральним органом виконавчої влади у сфері кінематографії на юридичних осіб за вчинення правопорушень, передбачених статтями 15-1 Закону України «Про кінематографію» (далі - Закон). 

3. Інформація та дані про ознаки правопорушення можуть міститися в:

актах Національної ради з питань телебачення і радіомовлення (актах перевірки та актах моніторингу) про виявлення ознак порушення телерадіоорганізаціями законодавства про кінематографію та щодо розповсюдження чи демонстрування творів, розповсюдження і демонстрування яких заборонено законодавством про кінематографію;

матеріалах, отриманих за результатами перевірок, проведених Держкіно;

повідомленнях, отриманих від органів державної влади, органів місцевого самоврядування та юридичних осіб;

зверненнях громадян;

повідомленнях, опублікованих у засобах масової інформації;

інших джерелах. 

4. Держкіно накладає на суб’єкти господарювання адміністративно-господарські санкції за такі порушення:

- розповсюдження та/або демонстрування фільмів, що містять популяризацію або пропаганду органів держави-агресора та їхніх окремих дій, що створюють позитивний образ працівників держави-агресора, працівників радянських органів державної безпеки, виправдовують чи визнають правомірною окупацію території України;

5. Розміри адміністративно-господарських санкцій (штрафів) визначаються посадовими особами, які приймають рішення про їх накладення, в межах, визначених статтями 15-1, 26 Закону.

Адміністративно-господарську санкцію (штраф) може бути накладено на суб’єкта господарювання протягом шести місяців з дня виявлення порушення, але не пізніше ніж через рік з дня його вчинення.

6. Підставою для накладення адміністративно-господарської санкції (штрафу) є протокол про правопорушення щодо розповсюдження чи демонстрування творів, розповсюдження і демонстрування яких заборонено статтями 15, 15-1, 26 Закону України «Про кінематографію» (додаток 1), який складається не пізніше 10 робочих днів з дати виявлення правопорушення.

7. Бланки протоколів про правопорушення виготовляються Держкіно друкованим способом. Бланк протоколу про правопорушення має номер.

8. Протокол про правопорушення повинен містити:

номер, дату, місце його складання;

посаду, прізвище, ім'я, по батькові особи, яка склала протокол про правопорушення;

повне найменування суб’єкта господарювання, який притягується до відповідальності;

місцезнаходження суб’єкта господарювання, який притягується до відповідальності;

код за ЄДРПОУ суб’єкта господарювання;

виклад обставини правопорушення;

посилання на Закон України норму якого порушено;

відомості про наявність повторного вчинення правопорушення суб’єктом господарювання, щодо якого складено протокол про правопорушення.

Пояснення посадових осіб суб’єкта господарювання (за наявності), який притягується до відповідальності, є складовою частиною протоколу про правопорушення і приєднуються до нього у вигляді додатка.

9. Протоколи про правопорушення складаються та підписуються працівниками Держкіно, уповноваженими на їх складання.

У разі виявлення порушення при здійсненні безвиїзного контролю підпис уповноваженого(их) працівника(ів) Держкіно на протоколі про правопорушення скріплюється печаткою Держкіно.

10. У разі відмови представника суб’єкта господарювання, який притягується до відповідальності, підписати протокол про правопорушення, уповноважений працівник Держкіно робить напис про відмову в його підписанні. У цьому разі представник суб’єкта господарювання має право подати пояснення і зауваження щодо змісту протоколу про правопорушення, які додаються до протоколу, а також викласти мотиви своєї відмови від його підписання.

11. Протокол про правопорушення не пізніше наступного робочого дня після його складання реєструється працівником Держкіно, що його склав, у журналі реєстрації протоколів про правопорушення, сторінки якого повинні бути прошнуровані, пронумеровані та скріплені печаткою. Журнал реєстрації протоколів про правопорушення (додаток 2) зберігається у Держкіно протягом 5 років.

Облік протоколів проводиться в межах кожного календарного року окремо.

12. Один примірник протоколу про правопорушення після його підписання надається представнику суб’єкта господарювання, щодо якого його складено. У разі неявки представника суб’єкта господарювання, який притягується до відповідальності, на підписання протоколу про правопорушення, складеного протягом проведення перевірки, протокол складається уповноваженим працівником Держкіно в той самий день, про який було повідомлено представника суб’єкта господарювання, про що робиться відповідний напис на протоколі про правопорушення. Протокол про правопорушення надсилається суб’єкту господарювання поштою протягом трьох робочих днів з дати його складення.

У разі складання та реєстрації протоколу про правопорушення при здійсненні безвиїзного контролю діяльності суб’єктів господарювання один примірник такого протоколу надсилається суб’єкту господарювання, щодо якого його складено, поштою протягом трьох робочих днів з дати його складення.

13. Уповноважена Держкіно посадова особа приймає рішення про накладення адміністративно-господарських санкцій (штрафів) за порушення вимог законодавства щодо розповсюдження чи демонстрування творів, розповсюдження і демонстрування яких заборонено статтями 15, 15-1, 26 Закону України «Про кінематографію» не пізніше 5-ти робочих днів з дня отримання протоколу про правопорушення та додатків до нього.

14. Рішення посадової особи оформлюється у вигляді постанови про накладення адміністративно-господарської санкції (додаток 3), яка складається з вступної, мотивувальної та резолютивної частин.

У вступній частині постанови зазначаються:

номер постанови;

дата та місце розгляду справи;

посада, прізвище, ім’я та по батькові посадової особи, яка винесла постанову;

документ, на підставі якого діє посадова особа;

відомості про суб’єкта господарювання, щодо якого розглядається справа (повне найменування, місцезнаходження, код за ЄДРПОУ, банківські реквізити, засоби зв’язку).

Мотивувальна частина повинна містити

викладення обставин та посилання на нормативно-правовий акт, норми якого порушено, а також наводяться посилання на докази, що підтверджують факт правопорушення або факти, що вказують на відсутність правопорушення, посилання на відповідні норми нормативно-правового акта, який передбачає відповідальність за це правопорушення;

мотиви та обґрунтування щодо визначення розміру адміністративно-господарського штрафу.

У резолютивній частині повинно бути зазначено прийняте за справою про правопорушення рішення.

Постанова за справою про правопорушення повинна містити вказівку про порядок та строк її оскарження.

Постанова за справою про правопорушення підписується посадовою особою, яка розглянула справу, та скріплюється печаткою.

15. Постанова про накладення адміністративно-господарських санкцій (далі – постанова) оголошується негайно.

Копія постанови надається представнику суб’єкта господарювання, щодо якого її винесено (про що здійснюється відповідний напис на примірнику постанови, що залишається у справі), або надсилається поштою протягом трьох робочих днів з дати її винесення.

16. Контроль за виконанням постанови про накладення адміністративно-господарських санкцій здійснює відповідний структурний підрозділ Держкіно.

17. Штраф має бути сплачений не пізніше 15 днів з дня вручення або отримання суб’єктом господарювання надісланої Держкіно копії постанови про накладення штрафу.

18. Порядок оскарження Постанови про накладення адміністративно-господарських санкцій за порушення вимог статей 15, 15-1, 26 Закону України «Про кінематографію» та зарахування коштів, одержаних у вигляді стягнень, здійснюється в порядку, передбаченому Законом.

Додатки до Порядку оформлення документів щодо накладення Державним агентством України з питань кіно адміністративно-господарських штрафів за порушення вимог статті 15-1 Закону України "Про кінематографію".

Міністерство культури України, 31 серпня 2015 року

Оренда кінозалів Будинку кіна

До уваги членів НСКУ та відвідувачів Будинку кіно!

До уваги членів НСКУ та відвідувачів Будинку кіно! У зв’язку з розпорядженням Київської міської державної адміністрації щодо протидії поширенню коронавірусу, всі творчі заходи Будинку кіно з 12 березня 2020 р. переносяться на інші терміни. Стежте за інформацією.